GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek Lidé v lese, z.s., se sídlem Čistá 412, Čistá 569 56, IČ: 227 11 643, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod číslem L 8295

informuje v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“),  a v souladu se z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, o ochraně osobních údajů a jejím zpracování.

Základní pojmy ochrany osobních údajů:

Osobní údaj  = jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

Citlivý osobní údaj (zvláštní osobní údaj) = jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby Subjekt údajů = fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce = každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracovatel = každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správce zpracovává osobní údaje

Zpracování osobních údajů = jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – osoba provádějící dohled nad zpracováním osobních údajů, osoba pověřený plněním povinností v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu kapitoly IV oddílu 4 GDPR

 

Kontaktní údaje správce:

Lidé v lese, z.s., se sídlem Čistá 412, Čistá 569 56,

IČ: 227 11 643

Email: lesniklubnapisek@gmail.com

Kontaktní osoba: Mgr. Světlana Kluková

Telefon: 777 442 994

Datová schránka: k82yn3x

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl stanoven.

Spolek Lidé v lese, z.s. stanovi pro oblast ochrany osobních údajů odborného garanta a konzultanta:

Bc. Lucie Janco, DiS.

Gorkého 1156/40, Svitavy 568 02

Tel. 731 188 336

Email: lucie.janco@centrum.cz

Účely zpracování a právní základy pro zpracování:

Spolek Lidé v lese, z. s. zpracovává osobní údaje pouze v souladu s právními tituly stanovenými obecným nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

Spolek Lidé v lese, z. s. osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu po dobu, která je nezbytně nutná a je pro jednotlivé účely zpracování a typy dokumentů dána obecným nařízením, adaptačním zákonem, obecně závaznými právními předpisy (např. Zákonem o archivnictví a spisové službě).

Účely pro zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

K zajištění řádného plnění zákonných a smluvních povinností, zpracování osobních údajů na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, případně se souhlasem subjektu údajů, organizace Spolek Lidé v lese, z. s. zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo,

 • adresní a kontaktní údaje  - trvalý pobyt, korespondenční adresa nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, aj.

 • informace ze vzájemné komunikace – informace z listinné pošty, e-mailů, záznamů telefonických hovorů, kontaktních formulářů, informace z daňových prohlášení u zaměstnanců aj.

 • informace o sociálních poměrech – zejména věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, profese, údaje o posledním zaměstnavateli, počet dětí aj.

 • fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostí

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává Spolek Lidé v lese, z. s. třetím osobám pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě Zpracovatelské smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které Spolek Lidé v lese, z. s. zpracovává, jsou uloženy v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě, případně v souladu s interními předpisy spolku, zejména s vnitřním předpisem k ochraně osobních údajů a směrnicemi.

Práva subjektu údajů:

Při každém zpracování osobních údajů získává subjekt údajů níže uvedená práva.

Na výkon těchto práv se však vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem

 • právo na opravu – subjekt údajů může správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů

 • právo na výmaz – subjekt údajů může správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to zejména za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR

 • právo odvolat souhlas – subjekt údajů může kdykoliv odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu, odvoláním souhlasu  není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním

 • právo vznést námitku – pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají

 • právo na omezení zpracování – v určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů)

 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů může požádat správce, aby subjektu údajů či třetí osobě předal osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce se žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost oprávněná, správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad UOOU, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Výše specifikovaná práva subjektu údajů lze uplatnit  přímo u správce:

Lidé v lese, z.s., se sídlem Čistá 412, Čistá 569 56,

IČ: 227 11 643

Email: lesniklubnapisek@gmail.com

Kontaktní osoba: Mgr. Světlana Kluková

Telefon: 777 442 994

Jednotlivá práva lze uplatnit rovněž u odborného garanta a konzultanta pro oblast ochrany osobních údajů-mailem zaslaným na adresu lucie.janco@centrum.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 731 188 336.

Z důvodu jednoznačné identifikace druhé strany v případě telefonické žádosti lze poskytnout pouze základní a obecné informace.

Zabezpečení osobních údajů:

Listinná vyhotovení dokumentů obsahujících osobní údaje jsou uložena v uzamykatelných skříních nebo v uzamčené kanceláři, kde nejsou nikdy ponechána bez dozoru oprávněných osob.

Pravidla pro nakládání zaměstnanců Spolku Lidé v lese, z.s., se sídlem Čistá 412, Čistá 569 56, IČ: 227 11 643 s osobními údaji jsou obsažena v následujících vnitřních předpisech Spolku Lidé v lese, z. s.

 • Vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů

 • Směrnice, kterou se stanoví zásady pro Žádosti subjektů údajů

 • Směrnice pro ohlašování porušení zabezpečení

 • Směrnice, kterou se stanoví Ochrana dat na PC

Všichni zaměstnanci Spolku Lidé v lese, z. s. , kteří jsou oprávněni nakládat s osobními údaji, byli seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména GDPR, a jsou pravidelně proškolováni.

Technické zabezpečení osobních údajů je vytvořeno tak, že veškeré soubory jsou chráněny a přístup k datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv.

 

Vypracoval: Bc. Lucie Janco, DiS., odborný garant a konzultant v oblasti ochrany osobních údajů

Facebook